Bassjobasset Ginkgo Biloba                 31-08-2020               Lennox v Hollandheim